Home
nov 30, 2022

Nieuwsbrief december 2022-januari 2023


Nieuwsbrief december 2022      januari 2023

Agenda:

07 december: Vrijwilligersmorgen
11 december: de Aanschuiftafel
14 december: Bingomiddag
17 december: Kerstmiddag
14 januari: Nieuwjaarsreceptie
15 januari: de Aanschuiftafel
18 januari: Bingomiddag
15 februari: Jaarvergadering

Wekelijkse activiteiten:
Internetcafé: elke maandag
- van 9.00 tot 10.30 uur vrije inloop
- van 10.30 tot 12.00 uur op afspraak of groepslessen
Koersbal: vanaf 14.00 uur de Horst elke maandag
Bridge: aanvang 19.00 uur de Horst elke dinsdag
Kaarten: aanvang 14.00 uur de Horst elke woensdag

Andere activiteiten: / hoe laat / waar:
Bingo aanvang 14.00 uur in de Horst (woensdag)
Aanschuiftafel s.v.p. opgeven, (zaterdag/zondag)*
Bleijkebus s.v.p. opgeven, (zaterdag)*
* Zie info over opgeven elders in deze Nieuwsbrief
……………………………………………………………………………………………………………….............

Vrijwilligersmorgen

Datum woensdag 7 december 2022
Tijd 10.00 uur
Locatie Dorpshuis De Horst Keijenborg

Fijn dat het eindelijk weer mag, we zijn blij om iedereen te kunnen begroeten. Als het goed is hebben alle vrijwilligers een uitnodiging per mail ontvangen. Tot nu toe hebben wij maar enkele afmeldingen gehad, fijn dat we bijna compleet zullen zijn. Tijdens deze bijeenkomst drinken we samen een kopje koffie met wat lekkers. U krijgt een attentie voor alle tijd en energie die u het afgelopen jaar aan onze KBO besteed hebt.
Als bestuur zijn wij daar heel dankbaar voor!
Verder besteden we nog aandacht aan hen die besloten hebben te stoppen met (één van) hun vrijwilligerstaken.

ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN GOED DRAAIENDE KBO!

De aanschuiftafel in Kerstsfeer op Zondag 11 december,
Wel een beetje vroeg, maar we maken een feestelijk kerstdiner om in de stemming te komen voor de Kerst! De groep van Kitty Heeren en Ria Boers zorgen voor een smakelijke dis. Helaas moeten ook wij de prijs verhogen omdat alles zoveel duurder is geworden. In December is er geen nieuwsbrief, daarom kunt u zich tegelijkertijd opgeven voor 15 januari.
De kosten zijn € 10,= p.p. Vooraf opgeven bij Marijke Hilderink
tel. 0575-464170 of 06-12518873 m.hilderink@kickxl.nl
Wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden dan vermelden . Dit kost € 2,= p.p.

Kerstattentie
Traditiegetrouw zal KBO Keijenborg een kerstattentie gaan brengen bij al onze KBO leden van 90 jaar en ouder. En verder ook bij alle Keijenborgers die ziek zijn. Wij doen ontzettend ons best om niemand te vergeten. Met de recente coronaperikelen in onze gedachten zijn wij nog enigszins terughoudend om bij iedereen uitgebreid naar binnen te gaan. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Kerstmiddag

Datum zaterdag 17december 2022
Tijd 13.30 uur tot 17.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Locatie Dorpshuis de Horst, Keijenborg
Opgave bij Jan 463137 of Francy 463467, per mail kan ook: activiteiten@kbokeijenborg.nl, graag vóór maandag 12 december.
Wenst u vervoer, even aangeven, dan kan dit verzorgd worden.

In deze adventtijd gaat Mia Tankink voor in onze traditionele kerstviering. Ze vertelt een inspirerend verhaal als voorbereiding op het feest van 25 december binnen ons gezin en onze familie. Behalve luisteren, gaan we samen de alom bekende kerstliederen zingen. Tijdens de koffie/thee met echte bakkerskerstkrans is er ruim tijd om bij te praten. Als afsluiting gaan wij genieten van een overheerlijk warm en koud hapjesbuffet met veel keuze, er is voor iedereen vast iets lekkers bij! Uw eigen bijdrage is € 15.00, dit bedrag gelieve u bij binnenkomst te betalen.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit een gezellig en inspirerend begin van de kersttijd wordt,
wij nodigen u daarom allen van harte uit met de tekst van het alom bekende lied:

                                                   “KOMT ALLEN TEZAMEN”


Nieuwjaarsreceptie, verwelkoming nieuwe leden KBO Keijenborg 

Onder het genot van een drankje en een hapje bieden we onze KBO leden de gelegenheid elkaar ‘een gelukkig 2023’ te wensen. Een nieuw jaar met nieuwe kansen……. Vooral voor de leden die pas lid zijn: een warm welkom binnen onze vereniging, we hopen dat ze op deze manier leuke contacten kunnen leggen en horen wat KBO Keijenborg zoal organiseert. Welkom allen!!
Datum zaterdag 14 januari 2023
Locatie Dorpshuis De Horst (in de bar)
Tijd: van 15.00 uur tot ………………… (zolang het gezellig is!)

Jaarvergadering 2023

Datum woensdag 15 februari 2023
Tijd 14.00 uur
Locatie Dorpshuis De Horst, Keijenborg

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering. Na het officiële gedeelte zal er een invulling zijn met een ‘luchtig gedeelte’. Bij de volgende Nieuwsbrief krijgt u de agenda voor 15 februari 2023 en de notulen van de vorig jaarvergadering die gehouden is in april 2022.
                                                        Wij hopen op een grote opkomst!

Kaarten op de woensdagmiddag?

Ze zijn al weer begonnen de kaarters!
De kaarten zijn reeds geschut en het roept bij velen leuke herinneringen op. ” KAARTEN”!!
Dit gemeenschapsspel is een traditie van de KBO en wordt in de wintermaanden wekelijks ge-speeld.
Of het nu Kruisjassen, Wiezen of Klaverjassen is, het geeft bij menigeen een gevoel van een leuk tijdverdrijf met een zekere onderlinge competitie.
Het ”nakaarten” is vaker nog spannender dan het kaarten zelf, want iedereen weet achteraf altijd precies hoe het moest.
Heeft u zin om mee te spelen, kom dan gerust op de woensdagmiddag. We beginnen om 14.00 uur en spelen door tot ongeveer 16.30 uur.
Heeft u een ”maat”, breng hem/haar gewoon mee. Men hoeft geen lid te zijn van de KBO.
Het gaat gewoon om het gezellig samenzijn en genieten van het kaartspel.

                                                   IK ZIE U, TOT WOENSDAGMIDDAG!

 KBO-Gelderland  

Als plaatselijke KBO vereniging zijn wij lid van KBO-Gelderland, die een onderdeel is van de landelijke Unie-KBO. Zoals u wellicht in het Magazine van november heeft kunnen lezen, heeft KBO-Gelderland het lidmaatschap van de Unie-KBO opgezegd per 1 januari 2023. De provinciale bonden van Overijssel, Noord Holland en Limburg hebben dezelfde stap genomen.

Gedurende de laatste 4 jaar is er onenigheid met het landelijke bestuur over het te voeren beleid, informatie die wordt gevraagd wordt achter gehouden, afspraken worden niet na gekomen etc.

KBO-Gelderland gaat nu samen met de 3 bovengenoemde provinciale bonden een samenwerkingsverband aan met KBO-Brabant. Brabant is de grootste provinciale bond van Nederland met 120.000 leden, zij hebben zich in 2010 al afgescheiden van de landelijke Unie.

Voor ons als KBO Keijenborg verandert er niet veel, we blijven gewoon lid van KBO-Gelderland, alleen het logo zal worden aangepast. Voor u als lid komt het maandelijkse blad Magazine, verzorgd door de landelijke Unie, te vervallen.
Hiervoor komt in de plaats het blad “ONS” van KBO-Brabant.
Naast algemene artikelen komt hierin een apart katern voor Gelderland en Overijssel. Dit blad komt 11 maal per jaar uit (het Magazine kwam 10 x per jaar uit) en ontvangt u eind januari voor de eerste keer.

Als bestuur hopen we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen omtrent het bovenstaande hebben, dan kunt u altijd bij het bestuur terecht.

Fons Stapelbroek
Voorzitter

GOED OM TE WETEN;

PARTICIPATIEBIJDRAGE GEMEENTE BRONCKHORST.

U kunt in aanmerking komen voor een participatiebijdrage van de Gemeente Bronckhorst(voor deelname vereniging, krantje etc.) als u voldoet aan onderstaande eisen.
Inkomenseis (130% van de bijstandsnorm)
Inkomen Gehuwden pensioengerechtigde leeftijd € 2.051,00 netto per maand.
Gehuwden, in zorginstelling wonend € 750,00 netto per maand.

Vermogenseis:
Vermogen is bezittingen minus schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: Bank- en spaargelden, eigen woning, auto, boot, aandelen, lijfrente.
Het vermogen mag niet meer bedragen dan: Alleenstaande; € 6.505,00
Echtpaar € 13.010,00
Gepensioneerden € 150,00 / gezinslid.

TEGEMOETKOMING EIGEN RISICO ZORGVERZEKERING

De gemeente geeft sinds 2021 geen korting meer op de premie van de zorgverzekering. In plaats daarvan kunt u een tegemoetkoming aanvragen op het verplicht eigen risico dat u betaalt bij gemaakte zorgkosten. Daarbij maakt het niet uit waar u verzekerd bent. U komt voor de tegemoetkoming in aanmerking als uw inkomen maximaal 130% van de bijstandsnorm is en u een laag vermogen hebt. Onder ' Participatiebijdrage’ kunt u kijken of uw inkomen en vermogen 130% of minder van de bijstandsnorm is.
Let op: de eerste €100,00 van het eigen risico betaalt u zelf. Wij vergoeden een maximaal bedrag van €285,00 per jaar per persoon. Een vrijwillige verhoging van het eigen risico wordt dus niet vergoed. U kunt in de loop van januari een aanvraag voor deze tegemoetkoming bij ons indienden (maar pas als u de eerste €100 zelf betaald heeft). Aanvragen is gedurende het hele jaar mogelijk. U moet voor ieder jaar opnieuw de tegemoetkoming aanvragen.
Voorbeeld: Stel u gebruikt medicijnen en u krijgt in februari een factuur van uw zorgverzekeraar voor eigen risico van €150,00. Dan kunt u op dat moment een aanvraag doen en tegemoetkoming vragen €50,00. Als u daarna in april wederom een factuur krijgt van het resterende bedrag €235,00, kunt u dat moment tegemoetkoming aanvragen voor het restant. Daarvoor kunt u het verkorte formulier 'Rekening eigen risico zorgverzekering indienen' invullen.
Bij de aanvraag beoordelen wij of u recht heeft op de tegemoetkoming. Daarvoor moet u onderstaande informatie van de afgelopen 3 maanden aanleveren. Heeft u een uitkering bij de gemeente Bronckhorst, dan hoeft u deze informatie niet aan te leveren.
- Bewijs van inkomen: loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen.
- Bewijs van bezittingen: bankafschriften betaal- en spaarrekeningen (ook van kinderen), koopwoning, auto (kentekenbewijs), boot, caravan, aandelen, lijfrente).
Als u eigen woning heeft, dan dient u het hypotheekoverzicht per 31 december van het voorgaande jaar in te leveren.
- Bewijs van schulden.

ENERGIETOESLAG

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro's extra kwijt aan de energierekening.
Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming in de energiekosten, de energietoeslag. De hoogte van de energietoeslag is € 1.300,00 per huishouden en is aan te vragen voor het jaar 2022 en 2023.
Komt u in aanmerking voor de toeslag? Dan proberen wij deze binnen 8 weken nadat we uw aanvraag hebben ontvangen uit te betalen.

Wat zijn de voorwaarden?
Aanvragen voor energietoeslag kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023. De energietoeslag is € 1.300,00 per huishouden per jaar (2022 en 2023). Is uw inkomen lager dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm dan heeft u recht op de energietoeslag.
LET OP: Uw huur- en zorgtoeslag wordt door de gemeente niet gezien als inkomen.


Inkomensgrenzen voor de toeslag
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand €1.361,- €1.514,-
Alleenstaande ouder € 1.750-
Samenwonend/getrouwd € 1.944,- € 2.051,-


PROBLEMEN MET HET BETALEN VAN DE ENERGIEKOSTEN?

Heeft u de energietoeslag van € 1300,-voor 2023 al aan gevraagd? Nog geen contact gehad met de gemeente? Wist u dat de gemeente nu een ruimere ondersteuning geeft aan: energietoe-slag,inkomenstoeslag of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Neem contact op met de gemeentelijke sociale teams; zorg ,welzijn en werk.
Er zijn ook energiecoaches van de gemeente die gratis bij u aan huis komen voor praktische be-spaartips.
- Informatie over energiebesparing: 0314-820360.
- Ondersteuning betalen energiekosten: 0575-750250 of www.bronckhorst.nl/klopaan
- Formulierenhulp Bronckhorst: 0575-750250 of www.bronckhorst.nl/formulierenhulp
- Sociale teams: zorg ,welzijn en werk 0575-750250 of www.bronckhorst.nl/socialeteams
…………………………………………………………………………………………………………………………………

is uw woning levensloopbestendig?

U woont al vele jaren met veel plezier in uw huis, maar als de kinderen uitvliegen en huis en tuin veel onderhoud vragen komt misschien de vraag “wat nu”?
In de Gemeente Bronckhorst mag weer gebouwd worden, en ook Keijenborg kan hiervan mee profiteren!
De Dorpsraad en KBO Keijenborg organiseren een bijeenkomst in februari (datum volgt) over de mogelijkheden van woningbouw in Keijenborg.
Dit in samenwerking met woningcorporatie Pro- Wonen en Gemeente Bronckhorst .
Deze bijeenkomst is voor zowel jongeren( Starters- doorstromers) als ouderen.
Wij hopen dat deze avond ons antwoorden geeft op vragen met betrekking tot
woningbouw voor jong en oud in Keijenborg.
• Wat als ik een eigen huis verkoop en nadien wil huren?
• Mogelijkheid voor senioren om in Keijenborg van Pro-Wonen te huren? (inkomen, voor-waarden, inschrijven).
• Voornemens gemeente en Pro- Wonen, visie op bouwopgave in Keijenborg
• Delen van plannen die al openbaar zijn
• CPO project toelichten. Hoe werkt dat? (collectief particulier opdrachtgeverschap)
Nog vragen omtrent woningbouw/ wonen?
Kom dan op deze bijeenkomst!! Laat u horen!!
                              DE LEEFBAARHEID IN KEIJENBORG IS UW BELANG

Verslag: Infomiddag notarissen van 10 november 2022

KBO Keijenborg laat notarissen ‘bijpraten’ over hun vakgebied. Mr. Roelien Rijks en Mr. Debbie Stremmelaar, beide werkzaam bij Tap en van Hoff Notarissen op kantoor Lochem, kwamen in Dorpshuis de Horst om informatie te geven over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot hun kennisgebied: erfrecht, testament, levenstestament, schenkingen etc. Is het interessant om (klein)kinderen nu al iets te schenken, tot welk bedrag is dat belastingvrij en moet je hiervoor altijd naar de notaris? Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament? In een testament wordt opgenomen hoe alles geregeld moet worden na overlijden, terwijl in een levenstestament een belangenbehartiger aangesteld kan worden die bij leven beslissingen kan/mag nemen over: geld, inboedel en huis, medische behandelingen of opname in verzorgings- of verpleeghuis. Wie zijn erfgenaam, kinderen, partner en/of kleinkinderen? Hoe moet je handelen bij overlijden met en zonder testament? Hoe zit het met de erfbelasting? Hoe aanvaard je een erfenis: zuiver, verwerpen of beneficiair? Een greep uit de vragen die aan de orde gekomen zijn; het antwoord hierop is niet klip-en-klaar. De hele materie is behoorlijk ingewikkeld, overal zijn er mitsen en maren. Vanzelfsprekend was er de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de presentatie, maar ook individueel erna. Hebt u al een testament en vraagt u zich af of alles nog steeds ‘up to date’ is? Het is altijd mogelijk om vrijblijvend en gratis een adviesgesprek aan te vragen. Zelfs in de avonduren is dit op bepaalde dagen op afspraak mogelijk. Neem hiervoor contact op met kantoor Lochem, tel. 0573-298398 of kantoor Doetinchem, tel. 0314-369869.

Kort samengevat kan gesteld worden dat dit een nuttige middag was voor de ca. 30 aanwezigen die de koffie en een consumptie aangeboden kregen door KBO Keijenborg.

Verslag: Aanschuiftafel zondag 13 november 2022

Op het menu stond: Heldere groentesoep
Boerenkool met rookworst en speklapjes
Hutspot met hachee
Stoofpeertjes met kaneelijs.
We hebben veel complimenten in ontvangst mogen nemen.
Wat wel jammer is dat er vier personen die zich wel opgegeven hebben niet aanwezig waren.
Wilt u alstublieft dat in het vervolg dat op tijd doorgeven om verspilling tegen te gaan.
Er wordt wel voor u ingekocht.

Met liefde en toewijding voor u verzorgt:
Hans, José, Diny en Evelien.

Verslag: De Bleijkebus zaterdag 19 november 2022
Deze keer gingen we met de Bleijkebus naar Intratuin Lochem.
We konden genieten van heel veel Kerstsfeer. Bomen, glitters en ballen in allerlei kleuren. Van chic tot potsierlijk. Voor elk wat wils. Ook was er koffie en tijd om met elkaar te babbelen. Om ongeveer 17.00 uur waren we bij de Tol waar we samen gezellig een hapje hebben gegeten. Om 19.00 uur was iedereen weer veilig thuis.
Theo, Frans en Evelien.

Sponsors

Onderstaande bedrijven hebben ons het afgelopen jaar financieel ondersteund, waardoor het mede mogelijk was om de diverse activiteiten te organiseren.
Hiervoor namens het bestuur hartelijk dank en wij hopen dat wij ook het komende jaar op hun steun mogen rekenen.

Bakkerij Sloot De Covik B.V.
Bergervoet Adm.dienstverlening Markenheem
Bloemsierkunst Jolanda Notaris van Weeghel, Doppenberg & Kamps Bouwbedrijf Hewu Notariskantoor Blankestein
BouwCenter HCI Notariskantoor Tap & van Hoff
Bouw-en advies Masselink Olthuis Bloemkunst
Boerderijwinkel De Kruisbrink Pierik Zonwering & Veranda's
Buurtzorg Hengelo/Keijenborg Plus Eland Supermarkt
Café- restaurant Den Bremer Rietman Autobanden
Coen's Tapperij Schildersbedrijf Regelink
De Spannevogel Schoenmode Hermans
Dorpshuis de Horst Schoonmaakbedrijf van Bentum
Eetcafé de Tol Schuttersgilde St. Jan
Eetcafé de Veldhoek Sensire
Eliesen Expert Sessink Bouw
Enorm Arendsen Sloot Sessink Installatietechniek
Fluit Tweewielers Slotboom tweewielers
Gerrits Makelaardij van de Brink ict
Goossens Atomica Slaapspecialist Drempt
Harmsen Vakschilders Timmerwerken de Voort
Heibron Assurantiën Um d'n Olden Smid
Hoveniersbedrijf Marcel Jansen van Slingerland Tweewielers
Huisarts ter Horst van Wissing Optiek
Jaaltink Sessink bouwbedrijf Webdesignidee
Janssen Installatiebedrijf Welkoop Hengelo gld
Jansen en Jansen eetcafé Wolbrink Nederland B.V.
Het Oranjefonds Dela uitvaartverzorging

 

Alle jarigen in december en januari:

                                      van harte gefeliciteerd

                                                        en wij wensen u een fijne dag!

…………………………………………………………………………………………………………….........................

                         n deze laatste Nieuwsbrief van 2022 een gedicht dat perspectief biedt

                              Sluit je ogen één seconde, zet een lach op je gezicht,
                              zeg bedankt tegen het leven, voor de liefde en het licht.
                             Geef een glimlach aan een vreemde, knuffel iemand elke dag
                             en wees dankbaar voor de dingen, die je vandaag beleven mag.
                             Vier het leven om je heen, hang de slingers op
                             en dans met iedereen.
                             Het leven is al te kort en alleen is maar alleen.


                   Het Bestuur wenst u allen fijne feestdagen

                               en een voorspoedig nieuwjaar.                                de volgende nieuwsbrief en het nieuwe blad “Ons” verschijnt 25 januari 2023

Copyright © 2004-2023 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee