Contact

Bestuurssamenstelling

 
Naam  Telefoon E-mail
Fons Stapelbroek   voorzitter 
0651278593  voorzitter@kbokeijenborg.nl
Carolien Hennink    secretaris 0575-463601 secretaris@kbokeijenborg.nl
  06-30010745  
Paulien Jansen      penningmeester 06-19320975  penningmeester@kbokeijenborg.nl
Fons Stapelbroek   nieuws
0651278593  nieuws@kbokeijenborg.nl
Frans de Vrught     convent 0575 461883 convent@kbokeijenborg.nl
Jan Haarlink           activiteiten 0575-463137 activiteiten@kbokeijenborg.nl
Francy Wicherink   activiteiten  0575-463467  activiteiten@kbokeijenborg.nl
  06-45664558  
Map Lankhost   Leden-administratie 0575-463822 administratie@kbokeijenborg.nl
     
Aspirant bestuurslid  
Ria Boers              Natuur 0575-461938 natuur@kbokeijenborg.nl
  06-13752008  


Secretariaat adres:
KBO Keijenborg
Geltinkweg 18
7256 BP Keijenborg

Activiteiten:
" De Horst "
Sint Janstraat 6
7256 BC Keijenborg

 

 
..................................................................................................................................................................................................................................................

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): wat is dat?

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevens-bescherming. Dit is Europese wetgeving die de in 2001 in Nederland ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt en die van toepassing is op alle landen van de Europese Unie. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bewaakt in Nederland de invoering van de nieuwe wet.

1. De AVG heeft ook gevolgen voor KBO-PCOB. Als vereniging verwerken wij persoonsgege-vens, bijvoorbeeld in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als vereni-ging. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de wet niet vallen onder de zoge-noemde bijzondere persoonsgegevens. Organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan extra strenge eisen voldoen. Daar is voor gegevensverwerking bin-nen KBO-PCOB geen sprake van. Dat wil echter niet zeggen dat de wet geen gevolgen voor ons heeft. Meer nog dan we nu al doen moeten we onze werkwijze kritisch onder de loep nemen: voldoen we aan alle eisen? 
Zijn de persoonsgegevens die we van onze leden hebben goed beschermd?

Een overzicht van de manier waarop KBO-PCOB met persoonsgegevens omgaat staat in het Pri-vacystatement KBO-PCOB. Dit privacystatement is van toepassing op alle bij KBO-PCOB aange-sloten verenigingsonderdelen. Het privacystatement kunt u vinden op onze website www.kbokeijenborg.nl

Persoonsgegevens: wat zijn dat?
De Autoriteit Persoonsgegevens geeft de volgende definitie van persoonsgegevens: 
Gewone persoonsgegevens zijn naam, (e-mail)adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, huwelijkse staat, lidmaatschapsnummer, IBAN-nummer en dergelijke.

Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die in principe niet vastgelegd mogen, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is of de betrokkene daar uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming voor geeft. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld BSN, DigiD, ras, geloofsovertuiging, politieke voorkeur, medische gegevens, seksuele voorkeur, lidmaatschap van een vakbeweging, persoonsgegevens van jeugdigen, strafrechtelijke gegevens.

KBO-PCOB verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, dus deze extra strenge beveiligingseisen zijn niet van toepassing!!

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Copyright © 2004-2023 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee